English

Newyddion <

 

Chwefror 2017

 

CYFARFOD BLYNYDDOL

 

Adroddiad yr Arweinydd

Nododd Aled Morgan Jones ein bod wedi cael blwyddyn brysur unwaith eto gyda'r daith i Falmouth yng Nghernyw yn uchafbwynt. Taith llwyddiannus iawn oedd hon a diolchodd Aled yn fawr i Phil am ei waith trefnu. Roedd y Cor wedi canu yn dda iawn; llawn cystal â'r corau eraill! Diolchodd yn fawr i'r holl aelodau am y canu da ac i'r unawdwyr Roger, Kevin, Iwan Morgan, Meirion, Ieu, Gwylim, Bryn, ac Iwan Morus, am eu cyfraniadau. Roedd cyngerdd Nadolig Aber Artro yn llwyddiant ysgubol, a diolchodd i Phil eto am drefnu'r noson a sicrhau gwasanaeth y band. Diolchodd i holl aelodau'r Côr am eu cefnogaeth drwy'r flwyddyn; mae'r gefnogaeth yn ei gwneud yn haws i arwain y Côr. Diolchodd i Andy ac Adrian am symud yr allweddell o gyngerdd i gyngerdd, i Meirion a Wyn am deithio mor bell i'r ymarferion, i'r swyddogion, Bryn, Iwan, ac Ieuan, a diolch mawr i Merfyn am fod yn gadeirydd penigamp. Diolchodd i Gwylim fel is-arweinydd, ac Idris am ei waith cyfeilio. Dywedodd ei fod yn edrych ymlaen i'r dyfodol gyda'r gobaith am daith efallai i Canada. Bu'n arwain y Côr ers 12 mlynedd a dywedodd ei fod yn barod iawn i fynd yn ôl i ganu gyda'r Côr pe bai modd cael rhywun arall i arwain. Croesawodd yr aelodau newydd Ethan, Russell a Rob i'r Côr.

 

Adroddiad y Cadeirydd

Dywedodd Mervyn Williams ei fod yn ddiolchgar am y gefnogaeth mewn blwyddyn eithaf prysur gyda uchafbwynt y flwyddyn yn daith i Gernyw. Diolchodd i Phil am ei waith trefnu ac I bawb sydd wedi helpu'r Côr yn ystod y flwyddyn, yn arbennig y swyddogion Ifan, Bryn, Ieuan ac Iwan. Roedd cyfraniad Idris Lewis, y cyfeilydd a Gwilym Jones, yr is-arweinydd hefyd yn allweddol I lwyddiant y Côr.

 

Adroddiad y Trysorydd

Eglurodd Bryn Lewis fod y daith i Gernyw wedi golygu rhyw £4000 o gostau. Serch hynny, roedd y Côr wedi gallu talu am y daith gyda swm derbyniol o arian wrth gefn.

 

Clwb 200

Nododd Ieuan Edwards fod y Clwb 200 cadw ei drwyn uwchben y dŵr. Nododd ei fod un aelod i lawr o llynedd ac wedi gwneud £286 o elw eleni. Diolchodd i bawb am hel yr arian ar gyfer y Clwb 200.

Ethol Swyddogion

Bydd y swyddogion i gyd yn yn aros yn eu swyddi.

 

Llywydd Anrhydeddus

I gydnabod ei hir wasanaeth clodwiw i'r Côr, dewiswyd Idris Williams, Tanforhesgan yn Llywydd Anrhydeddus cyntaf y Côr a hynny gyda phleidlais unfrydol.

 

Unrhyw Fater Arall

Bydd y Côr yn westeion i gôr o'r Ffindir yn ystod mis Mehefin.

Trefnir cyngerdd o ganeuon yn ymwneud a'r Pasg yn Eglwys St Ioan y Bermo ar nos Sul y Pasg. Bydd Can-Mi-Gei yn ymuno â ni ar gyfer y cyngerdd hwn.

Bwriedir gwneud CD mewn cyngerdd byw yn ystod y flwyddyn.